Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUBIK ACTIVE z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 338164546
e-mail: kubik@agencjakubik.com.pl

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Przetwarzanie na potrzeby marketingowe

Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych nastąpi przetwarzanie pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych w zakresie:

Odbiorcy danych osobowych.

Dane będą przekazywane innym podmiotom m.in. podwykonawcom i parterom firmy celem wykonania zlecenia oraz podmiotom uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie do krajów spoza Unii Europejskiej

Korzystając z usług poczty elektronicznej firmy Google Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską, polityka prywatności firmy Google została opisania w tym miejscu: https://policies.google.com/privacy?hl=pL#intro

Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres zgodny z przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub po ustaniu celu ich przetwarzania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe celem przygotowania a następnie wykonania umowy

W przypadku, kiedy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

W przypadku, gdy a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach teleinformatycznych firmy, ale nie będą podlegały profilowaniu.